Stillingsinstruks for tillitsvalgte i skigruppa

Oppgavedeling mellom styremedlemmene:

Leder:

 • Hovedansvarlig for all skiidrett i MIF
 • Leder av Skigruppas styre
 • Skigruppas representant i Hovedstyret
 • Kalle inn til styremøter
 • Attestere alle regnskapsbilag
 • Ansvarlig for aktivitetsplaner
 • Ansvarlig for kontakten med kretsen og forbundet
 • Sponsoransvarlig
 • Kontroll og oppfølging av at de ansvarlige utfører sine oppgaver innenfor avtalte tidsfrister
 • Godkjenne kostnader mellom styremøtene som ikke er styrebehandlet, oppad begrenset til kr 1.000,- Kostnader for inntil kr 5.000,- pr kostnad kan godkjennes såfremt dette også er godkjent av kasserer

Nestleder:

 • Skal være Leders stedfortreder når leder ikke selv kan oppfylle sine forpliktelser som leder av Skigruppa
 • Skal kunne delegeres oppgaver av leder under, og mellom styremøtene
 • Som for øvrige medlemmer av styret kunne pålegges oppgaver i styremøtene
 • Stedfortreder for sekretær ved dennes forfall

Sekretær:

 • Ansvarlig for møteprotokoll
 • Ansvarlig for korrespondansen etter styrets vedtak, samt annen korrespondanse etter styreleders, event. andre styremedlemmers anvisning
 • Opprettholde og oppdatere Skigruppas møtearkiv

Kasserer:

 • Ansvarlig for alle inn- og utbetalinger
 • Levere alle billag til regnskapsfører i MIF
 • Utarbeide budsjett og gi styret nødvendig løpende informasjon om den økonomiske situasjonen
 • Sende ut krav om særavgifter og alle andre krav om innbetalinger hvor skigruppa har en fordring

Styremedlem:

 • Dugnadskoordinator
 • Koordinere fellesaktiviteter på tvers av gruppene
 • Støtte oppmann for rekrutter vedr. rekrutteringstiltak
 • Miljøtiltak

Hyttesjef:

 • Ansvarlig for MIF-hyttas drift
 • Kontaktperson for utleie av MIF-hytta
 • Sørge for at nødvendig rekvisita til enhver tid er tilgjengelig
 • Vurdere nødvendig vedlikehold og organisere dette
 • Budsjett for planlagte vedlikeholdsarbeider skal godkjennes av styret eller styrets leder (innenfor rammen av styreleders autorisasjon – se Leder)

Oppmann rekrutter:

 • Ansvarlig for alle løpere til og med 12 år
 • Ansvarlig for rekrutteringstiltak
 • Støtte trenerne for rekrutt
 • Informasjonsansvarlig for aldersgruppen
 • Ta imot påmeldinger til renn, og sende samlet påmelding til arrangør
 • Melde fra til kasserer dersom påmeldte løpere ikke møter til start uten gyldig grunn

Oppmann juniorer og seniorer:

 • Ansvarlig for aktive løpere fra og med 13 år
 • Ansvarlig for kontakt og oppfølging av løypekomiteen
 • Planlegging og tilrettelegging av treningssamlingene sammen med trenerne
 • Støtte trenerne for aldersgruppen
 • Informasjonsansvarlig for aldersgruppen
 • Ta imot påmeldinger til renn, og sende samlet påmelding til arrangør
 • Melde fra til kasserer dersom påmeldte løpere ikke møter til start uten gyldig grunn

Generelt:

Alle tillitsvalgte må være medlemmer i Mjøndalen IF