Særavgiften

Skigruppas særavgift for 2020/21-sesongen

Skigruppas særavgift for 2022/23-sesongen:

7 -12 år:   kr. 900,-
13-16 år:  kr. 1875,-
17-senior: kr. 3000,-
Turløpere/mosjonister*: kr. 600,-

Fristen for innbetaling av avgiften er 31.oktober. Det vil bli sendt ut faktura via Rubic medlemssystem.

For å kunne være aktiv i skigruppa og betale særavgift her, er det en forutsetning at medlemskapet i hovedforeningen er betalt.

* Dette kan ses på som et rent støttebidrag til skigruppa, – det innrømmes ingen særfordeler (så som redusert pris på MIF`s treningstøy/konkurransetøy, samlinger, dekning av startkontigent, etc.).

NB! Husk at alle løpere som har fylt 13 år må betale skiforsikring. Denne er viktig mht. trening og deltagelse i renn. Kontakt Eivind eller Jon-Christian om du/dere er usikre på om forsikring er ordnet.

Hvorfor må jeg ha skilisens?
Det er fordi at du må ha en lisens for å starte, og dessuten må du være forsikret når du går skirenn.

Skilisensen og årsklasser, hvordan fungerer dette?
Den dagen du fyller år, er du i ny årsklasse for skilisensen. Eksempler: Fra den dagen utøveren fyller 13 år, er det påkrevet med skilisens. Fra den dagen utøveren fyller 26 år, må utøveren betale 150 kr for engangslisens. Fra den dagen utøveren fyller 70 år, er det frivillig med skilisens.

Hva er en årslisens?
Det er en lisens som gir startberettigelse i alle konkurranser approbert av Norges Skiforbund i en sesong, og som forsikrer deg under trening og konkurranser.

Jeg er medlem i et idrettslag tilknyttet Skiforbundet, men har ikke hatt årslisens før. Hva må jeg gjøre hvis jeg ikke er registrert som utøver ski i Min idrett?
Ta kontakt med leder/lisensansvarlig i klubben. De utsteder en lisens til deg. Deretter vil betalingsinformasjonen ligge på din side på Min Idrett.

Sjekk mer info her vedr spm og svar.

Utdrag fra NSF si regelbok for å kunne delta på renn:

203 Startberettigelse, klubbtilhørighet, NSF skilisens, FIS lisens
203.1 Startberettigelse i nasjonale renn, NSF skilisens
203.1.1 Vilkår for deltakelse
For å være startberettiget i nasjonale renn på NSFs terminliste, må løperen
oppfylle følgende vilkår:
a) inneha gyldig medlemskap i et idrettslag/klubb tilsluttet NSF og ha betalt
alle kontingenter, avgifter og eventuelt egenandeler til overordnet
organisasjonsledd, se pkt 203.2,
b) ha betalt NSF skilisens og
c) ikke være ilagt sanksjon som begrenser løperens startberettigelse.
203.1.2 Løperen selv er i første rekke ansvarlig for at vilkårene for startberettigelse er oppfylt. For
umyndige er foresatte/verger ansvarlig i samme grad.
203.1.2.1 Dernest er løperens idrettslag/klubb fullt ut medansvarlig for at løperen har oppfylt vilkårene for å
være startberettiget etter dette reglement ved påmelding til nasjonale renn på NSFs terminliste.
203.1.2.2 Dette punkt gjelder også renn i løperens eget idrettslag/ klubb.