RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL LØPERE I MIF SKIGRUPPE

 

 

Retningslinjene gjelder:

a) alle løpere i alle alderstrinn, og gjøres gjeldende f.o.m. sesongen 2010/11.

b) under forutsetning av at gruppas økonomi tillater det.

c) inntil nye blir vedtatt i skistyret og godkjent av hovedstyrets leder.

 

 

  1. STARTKONTINGENT

1.1.      Aldersbestemte klasser t.o.m. junior, og senior «aktivklasse» dekkes i sin helhet.

1.2.      Løpere som deltar i turrenn, betaler startkontingenten selv, men får refundert inntil 50%  ved sesongslutt, under forutsetning av at gruppas økonomi tillater det.

 

  1. REISEGODTGJØRELSE, DIETT

2.1.      Generelt ingen støtte. (Se eget punkt om NM og Norgescup-renn).

 

  1. NORGESCUP-RENN

3.1.      Juniorer og seniorer gis støtte til deltagelse i sesongens første norgescup-rennhelg, både hva reise og opphold angår (se forøvrig pkt. 3.2.) Reisemåte og opphold skal vere avklart med styret på forhånd. Dersom dette ikke er gjort i forkant av reise, blir ikke reiseutlegg dekt av skigruppa.

3.2.      Dersom løperen får poeng (blant de 30 beste i sin klasse) eller premieplass (blant den beste tredelen) i Norgescup-renn, dekkes reise- og oppholdsutgiftene for de resterende renn i cupen.  Reisemåte og opphold skal vere avklart med styret på forhånd.

3.3.      Reise- og oppholdskostnader dekkes i utgangspunktet for 1 leder. Dersom MIF deltar med mer enn 4 løpere, vurderer styret behovet og den økonomiske støtten for flere ledere.

3.4       Leder skal vere godkjent av styret.  

3.5       Leder leverer regnskap med alle bilag til kasserer seinest en uke etter hjemkomst.

 

 

  1. NORGESMESTERSKAP, UNGDOMSMESTERSKAP OG

HOVEDLANDSRENN

4.1.      Styret tar ut løpere til NM, Ungdomsmesterskap og Hovedlandsrenn, etter innstilling fra trenere og oppmann. Det forutsettes deltagelse i både fristil og klassisk.  Støtten gjelder både reise og opphold. Det forutsettes at reisemåte og opphold er avklart med styret på forhånd.

4.2.      Det dekkes i utgangspunktet for 1 leder. Dersom MIF deltar med mer enn 4 løpere, vurderer styret behovet og den økonomiske støtten for flere ledere.

4.3.      Leder leverer regnskap med alle bilag til kasserer seinest en uke etter hjemkomst.

 

  1. KRETSLAG

5.1.      Løpere som blir tatt ut til kretslag, får dekket inntil halve kretslagsavgiften.

5.2.      Dersom det ikke er kretslag angjeldende sesong, kan styret – etter søknad fra løper og

vurdering og innstilling fra trener og oppmann – dekke utgifter til eksterne samlinger.

Styret gis fullmakt til å bestemme beløpets størrelse. Ref pkt 6.4.

  1. GENERELT

6.1.      Forutsetninger for å få støtte innenfor klubbens økonomiske retningslinjer er:

6.1.1.   at løperen følger skigruppas påmeldingsrutiner, er med på treninger og bidrar på dugnader i regi av skigruppa

6.1.2.   at løperen bruker MIF Ski’s til en hver tid gjeldende bekledning i alle renn. Utøvere underlagt lands- eller kretslag, eller andre team, avklarer avvik med styret. Offisiell bekledning legges frem på skigruppas hjemmeside hver sesong

6.1.3.   Der skigruppa dekker utgifter for utøveren i en eller annen form, så som samlinger, kretslag og Norgescup/NM, forplikter utøveren å inkludere en -1 – treningsøkt , minst 1 gang i uken på fellestrening. Dette kan eventuelt også være som bidrag til å assistere trenerne. Eventuelle avvik avklares med trener på forhånd.

6.2       Løpere som melder seg på til renn, og ikke deltar, vil, bortsett fra ved sykdom, selv           bli belastet startkontingenten.

6.3.      Løpere som etteranmelder seg, må – dersom det kreves ekstra gebyr for etteranmelding – dekke ekstragebyret selv.

6.4.      Økonomien innenfor retningslinjene forutsettes dekket innenfor skigruppas            driftsbudsjett.

6.5.      Styret i skigruppa forbeholder seg retten til å godkjenne løperes private sponsorer.

6.6.      Det vil ikke bli gitt økonomisk støtte ut over det som er angitt i disse retningslinjene.

6.7.      Konsekvens ved brudd på økonomiske retningslinjer  avgjøres av styret, og kan

            medføre avkorting av støtte fra klubben og i verste fall startnekt.

 

Alle foreldre/foresatte/senior- og juniorløpere forutsettes å være med på skigruppas egne arrangementer og utføre dugnadsarbeid ved henstilling